Privatlivspolitik

Sidst opdateres 21. april 2021

INDHOLDSFORTEGNELSE


Denne hjemmeside tilhører Tjeklån.dk Aps, som arbejder med at markedsføre lån. Denne privatlivspolitik informerer personer, som besøger og anvender hjemmesiden morebanker.dk («Tjenesten») og ansøgere og medansøgere på låneansøgninger indgivet via Tjenesten.

Bemærk at denne privatlivspolitik ikke dækker behandling af personoplysninger låneagenter eller kreditgivere, kreditoplysningsbureauer eller andre tredjeparter.

Databehandling i en nøddeskal

Når du besøger Tjenesten, indsamler vi fx personoplysninger om dig, når du begynder at udfylde information i et låneansøgningsskema eller en anden webformular, når du abonnerer på nyhedsbreve, når du deltager i markedsføringskampagner eller udfylder spørgeskemaer, eller når du kontakter vores support.

Vi behandler personoplysninger, som du selv afgiver, når du udfylder et låneansøgningsskema eller en anden webformular, eller for eksempel via abonnement på nyhedsbreve, eller information, som vi har fået fra andre fra vores samarbejdspartnere f.eks. til kreditvurderinger eller markedsføringsformål.

Vi behandler personoplysninger om dig, når vi yder support, udsender kommunikation eller markedsføringsmateriale.

I al behandling af personoplysninger om dig respekterer vi din ret til databeskyttelse. Vi behandler kun oplysninger, som kan henføres til dig, når det er nødvendigt for at kunne varetage formålet med behandlingen.

Du kan selv påvirke, hvordan vi behandler personoplysninger om dig. Læs mere under punktet:

«Hvilke rettigheder har du».

1. Hvem behandler personoplysninger om dig?

Tjeklån.dk Aps, Vestergade 48 H, 8000 Århus C, CVR: 43600672 er dataansvarlig og behandler personoplysninger om dig, når du bruger Tjenesten eller services, som tilbydes af Tjeklån.dk ApS.

2. Hvem kan du kontakte om databeskyttelse?

Hvis du har spørgsmål om databeskyttelse, eller du vil bruge dine rettigheder (se nedenfor), beder vi dig kontakte:

Mark Andersen

Tjeklån.dk Aps

info@morebanker.dk

3. Hvilke typer af personoplysninger behandler vi om dig?

Alle brugere af Tjenesten (i tillæg til informationerne nedenfor):

Teknisk information sendt til og fra din browser til vores server (IP-adresse, browser, lokation, sprog) og information om tracking f.eks. cookies sendt til browseren, f.eks. hvilket website besøgende kommer fra, hvilken browser du anvender og hvornår og hvilke dele af Tjenesten du har besøgt Klager, feedback og eventuel anden kommunikation og handlinger over for Starfly.

Permission til direkte markedsføring og frameldelser fra samme, hvis du tilmelder dig elektroniske nyhedsbreve og teknisk information om brug af og information indhentet fra målrettede markedsføringstiltag.

4. Hvilke formål behandler vi personoplysninger om dig til?

Alle besøgende på Tjenesten, herunder også brugere, låneansøgere og medansøgere

Personoplysninger vil blive behandlet til brug for:

 • at varetage og udvikle brugerens relation til os, herunder analyse af dine oplysninger og brug af Tjenesten, f.eks. for at gennemgå og kontrollere personoplysninger om dig og for at dele relevant information med samarbejdspartnere, for at håndtere kommunikation, og forespørgsler, mv.
 • brugertilfredshedsundersøgelser
 • markedsføringsformål, herunder design og målretning af direkte markedsføring og reklame baseret på en analyse af dine præferencer mv. ud fra de behandlede personoplysninger
 • at designe og udvikle vores virksomhed, Tjenesten og andre tjenester.
 • at overholde gældende databeskyttelseslovgivning og andre legitime interesser, f.eks. dokumentationspligt, overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og hjemmel til behandlingen, iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, f.eks. screening og kryptering, evt. undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
 • håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre, behandling er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, håndtering af inspektioner o forespørgsler fra tilsynsmyndigheder,
 • håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter, og eventuelt fusioner, overtagelser, afhændelser, salg af selskabet eller dele heraf, inkl. udarbejdelse af information memorandum, forberedelse og gennemførelse af due diligence, vurdering af investeringer og andre aktiviteter i sådanne processer

5. ON WHAT LEGAL BASIS DO WE PROCESS PERSONAL INFORMATION ABOUT YOU?

Vi indsamler, behandler og videregiver personoplysninger om dig for på din foranledning idet vi forud for indgåelse af en aftale med en kreditgiver foranstalter muligheden for at få flere tilbud. Hjemmelen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Vi behandler en række personoplysninger om dig baseret på dit samtykke, jf. artikel 6, stk. 1, litra a i Databeskyttelses­­forordningen:

Samtykke til at optage telefonsamtaler (samtykke indhentes op til telefonsamtalen)

Hvis du vil trække dit samtykke tilbage til optagelse af telefonsamtaler, beder vi dig ringe til:

Tlf: 4411 0743

Email: info@morebanker.dk

Personoplysninger om dig bliver også behandlet baseret på og på grundlag af lovbestemte forpligtelse, herunder den retlige forpligtelse til at give visse oplysninger og til at vurdere kreditværdighed på vegne af kreditgivere, og meddelelse af afslag på kredit som følge af manglende kreditværdighed, jf. kreditaftalelovens § 7a og § 7c og artikel 6, stk. 1, litra c i Databeskyttelsesforordningen.

Derudover behandler vi personoplysninger baseret på vores legitime interesser, som udspringer af brugen af Tjenesten, jf. artikel 6, stk. 1, litra f, i Databeskyttelsesforordningen. Vores legitime interesser er f.eks.

 • at sende dig elektroniske nyhedsbreve, når du har tilmeldt dig nyhedsbrevene,
 • at sende dig post, hvis du ikke er tilmeldt Robinson-Registeret og ikke har frabedt dig markedsføring fra os.
 • at lave brugertilfredshedsundersøgelser de øvrige legitime formål nævnt under listen af formål ovenfor under pkt. 4.

Samtykke til tracking via cookies (samtykke indhentes via pop-up på Tjenesten), jf. § 4 om samtykke i Bekendtgørelse 2011-12-09 nr. 1148 om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr. Du kan når som helst tilbagekalde samtykket til behandling af tracking og cookies ved at slette cookies i dit system som beskrevet i vores cookie-politik, som du finder her.

6. Hvem deler vi personopplysningerne om dig med?

Hvis du har indgivet en låneansøgning, sender vi den videre til vores samarbejdspartner Oy Salus Group Ab, som vurderer din låneansøgning og foretager kredittjek, indhenter yderligere information fra øvrige relevante tredjeparter, herunder eksisterende kreditgivere. Salus Group videregiver regelmæssigt oplysninger til sine samarbejdspartnere for at kunne udføre sammenligningstjenesten for lånetilbud, og derudover videregives oplysninger til kreditoplysningsbureauer som Bisnode. Oplysninger kan til enhver tid videregives inden for gældende lov f.eks. til direkte markedsføring eller til modtagere, som har et juridisk behandlingsgrundlag for indsamling af personoplysninger.

Vi anvender eksterne leverandører til databehandling på vegne af os:

 • IT-systemleverandører
 • Internetservice
 • Hosting
 • Markedsføring
 • Analyse af data

7. Overføres personoplysninger om dig til databehandlere i tredjelande?

Vi overfører p.t. ikke personoplysninger til lande uden for EU eller det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde EØS.

8. Hvor længe beholder vi personoplysninger om dig?

Vi opbevarer personoplysninger, så længe det er nødvendig for at varetage formålene, herunder at overholde lovbestemte forpligtelser til behandling af personoplysninger.

Som regel opbevarer vi personoplysningerne i 2 år.

Personoplysninger vedr. regnskabsmateriale opbevares i fem (5) år fra årsskiftet, som afsluttede det relevante regnskabsår.

9. Hvilke rettigheder har du?

Hvis du vil udnytte dine rettigheder, som er oplistet nedenfor, beder vi dig skrive en e-mail til: info@morebanker.dk eller til postadressen:

Tjeklån.dk ApS

Vestergade 48 H

8000 Århus C

Bemærk at lovgivningen indeholder en række undtagelser til de rettigheder, der er oplistet nedenfor.

9.1 Ret til indsigt

Du har ret til at få en bekræftelse fra os på, om vi behandler personoplysninger om dig. Du har også ret til at få indsigt i personoplysninger om dig og information om behandling af personoplysninger om dig.

Hvis du udnytter din indsigtsret, vil vi give dig en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du beder om flere kopier, kan opkræve et rimeligt gebyr baseret på vores administrative omkostninger.

9.2 Ret til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig berigtiget af den dataansvarlige uden unødig forsinkelse. Du har også under hensyntagen til formålene med behandlingen ret til få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger, bl.a. ved at fremlægge en supplerende erklæring.

9.3 Ret til at bede os om at slette personoplysninger

Du har ret til at bede om at få slettet personoplysninger om dig uden unødig forsinkelse, hvis:

- personoplysningerne er ikke længere nødvendige til at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden vis behandlet

- du trækker dit samtykke, som behandlingen er baseret på, tilbage, og der er ingen andre retsgrundlag for behandlingen af oplysningerne

- du gør indsigelse mod behandlingen af grunde, der vedrører din særlige situation, og der foreligger ikke legitime grunde til behandlingen, som går forud for indsigelsen, eller du gør indsigelse mod behandlingen til direkte markedsføringsformål

- vi har behandlet personoplysninger om dig ulovligt, eller

- personoplysninger skal slettes for at overholde gældende lovgivning, som vi er underlagt

9.4 Ret til at begrænse behandlingen af personoplysninger

Du har ret til, at vi begrænser behandlingen af personoplysninger om dig, hvis:

- du selv bestrider rigtigheden af personoplysningerne, i perioden indtil vi har haft mulighed for at fastslå, om personoplysningerne er korrekte

- vi behandler personoplysninger om dig ulovlig, og du modsætter sig sletning af personoplysningerne og i stedet anmoder om, at anvendelse heraf begrænses

- vi ikke længere har brug for personoplysningerne til behandlingen, men de er nødvendige for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares; eller

- du har gjort indsigelse mod behandlingen af personoplysninger om dig på grundlag af din personlige situation, i perioden hvor det kontrolleres, om vores legitime interesser går forud for dine legitime interesser.

Hvis behandlingen begrænses, må personoplysninger om dig kun behandles med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en anden fysisk eller juridisk person eller af hensyn til EU’s eller en EU-medlemsstats vigtige samfundsmæssige interesser. Vi underretter dig, inden begrænsningen af behandlingen.

9.5 Ret til dataportabilitet

Du har ret til at modtage personoplysninger om dig i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format, og ret til at overføre denne information til en anden dataansvarlig uden hindring fra os, hvis:

- behandlingen er baseret på dit samtykke eller er nødvendig for at forberede eller gennemføre en kontrakt mellem os, og behandlingen foretages automatisk.

Retten til dataportabilitet må ikke krænke andres rettigheder eller frihedsrettigheder.

9.6 Retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger

Du har ret til - af grunde, der vedrører din særlige situation - at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, hvor hjemmelen er vores legitime interesser, som angivet ovenfor. Vi må derefter ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre vi påviser vægtige, legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Hvis personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger om dig til sådan markedsføring, herunder at gøre indsigelse mod profilering i det omfang den vedrører direkte markedsføring. Hvis du gør indsigelse mod behandling med henblik på direkte markedsføring, må personoplysningerne ikke længere behandles til dette formål.

Du kan selv framelde dig elektronisk direkte markedsføring ved at følge frameldingsmetoden eller ved at klikke på frameldingslinket («Afmeld» sk."«Unsubscribe») i de modtagne meddelelser.

9.7 Ret til at klage til Datatilsynet

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du oplever, at personoplysninger om dig behandles i strid med dine rettigheder efter databeskyttelsesreglerne.

9.8 Ret til at gøre indsigelse mod automatisk individuel beslutningstagning

Hvis der er en anmærkning hos et kreditoplysningsbureau hos brugeren eller medansøgeren, afvises ansøgningen automatisk. Beslutningen er nødvendig i forbindelse med indgåelse af en senere kreditaftale med en af de samarbejdende kreditgivere. Registrerede har ret til menneskelig indgriben fra den dataansvarliges side og til at komme med sine synspunkter og til at bestride afgørelsen.

10. Hvorfra indsamler vi personoplysninger om dig?

Personoplysningerne bliver for det meste indhentet direkte fra dig, når du besøger og bruger vores hjemmeside, f.eks. ved at bruge og udfylde ansøgningsskemaet og andre webformularer og tjenester.

Vi indsamler også personoplysninger om dig, når du deltager i vores markedsføringskampagner eller brugerundersøgelser.

Fra vores samarbejdspartner Oy Salus Group Ab indhenter vi oplysninger om din alder, dit postnummer og køn og oplysninger om kreditværdighed og kreditinformation samt oplysning om, hvorvidt en kreditgiver har givet tilbud på baggrund af din låneansøgning.

11. Hvordan sikrer vi at datbeskyttelsen for den enkelte varetages ved behandling af personoplysninger?

Personoplysninger, som behandles elektronisk i databasen, er beskyttet af firewalls, kodeord og andre sikkerhedskomponenter, som tilsammen udgør passende sikkerhedstiltag.

Dokumentation som indeholder personoplysninger i papirform er beskyttet mod uautoriseret adgang.

Kun den udpegede sagsansvarlige, de tilknyttede medarbejdere og sagsbehandlerne på sagsområdet har tilgang til personoplysningerne.

12. Hvilke andre virksomheder kan få adgang til dine personoplysninger?

SendinBlue som er den mail platform som Morebanker anvender.

Lovgrundlag:

Vores behandling af dine personoplysninger er nødvendig for, at vi kan forfølge vores legitime interesse i at markedsføre vores tjenester til dig, og vi har vurderet, at dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder ikke går forud for denne legitime interesse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen: Du har ret til at – af grunde, der vedrører din særlige situation – at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, hvor hjemlen er artikel 6, stk. 1, litra e) eller f), herunder profilering baseret på disse bestemmelser. Morebanker må derefter ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre Morebanker påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Hvis personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til sådan markedsføring, herunder at gøre indsigelse mod profilering, i det omfang den vedrører direkte markedsføring. Hvis du gør indsigelse mod behandling med henblik på direkte markedsføring, må personoplysningerne ikke længere behandles til dette formål.

Opbevaringsperiode: Vi behandler dine oplysninger til dette formål, så længe du har en aktiv låneansøgning eller aktive lånetilbud. Vi sletter alle oplysninger efter 18 måneder, når dit forhold til Morebanker anses for afsluttet. Hvis du får et lånetilbud, anses dit forhold til Morebanker for afsluttet 18 måneder efter, du har foretaget sammenligning af lånetilbuddene. Hvis du ikke får nogen lånetilbud, anses dit forhold til Morebanker for afsluttet 12 måneder efter, du har foretaget sammenligning af lånetilbuddene.

Behandling af adressen til direkte markedsføring via brev sletter vi 24 måneder efter dit forhold til Morebanker skønnes afsluttet.

 • Formål
 • At markedsføre Morebankers tjenester på Facebook og Googles markedsføringsnetværk
 • Behandling, som gennemføres
 • Oprettelse af ”Lookalike-audience” og ”adapted audiences” på Facebook
 • Oprettelse af ”Similiar audience” på Google Adwords
 • Kategorier af personoplysninger
 • E-mailadresser

Hvilke andre virksomheder kan få adgang til dine personoplysninger? Admills søsterselskaber Heymate ApS, Vores Mediehus ApS, Trademate ApS og Hey Forsikringsformidling ApS. , Facebook Inc. og Google Inc.